Házirend

 1. A képzésben való részvétel feltételei:

 

Minden képzés tekintetében az adott szakképesítés Szakmai és vizsgakövetelménye, ennek hiányában az intézmény által elkészített és felnőttképzési szakértő, vagy szakértő által minősített képzési program tartalmazza az adott képzés bemeneti követelményeit. Az oktatásba való jelentkezés külön vizsgához nincsen kötve, a képzés megkezdése előtt szintfelmérés lehetséges az előzetesen megszerzett tudás megállapítására, ha a képzésben résztvevő kéri.

A jelentkezőknek be kell mutatniuk eddigi portfóliójukat a szakfelelőssel történő kötetlen beszélgetés során. Az intézmény nem állapít meg további részvételi feltételeket.

 1. A képzésben résztvevők szerződéskötése

A képzésben résztvevők és az intézmény szerződéskötése a képzés megkezdése előtt, de legkésőbb az első képzési napon történik meg. Az intézmény a képzés megkezdését megelőzően legalább három munkanapot biztosít a képzésben részt vevő számára arra, hogy a képzési programot megismerje, és a képzésben való részvételtől elálljon (elállási jog).

A szabályokat beiratkozáskor ismerhetik meg, amikor is aláírásukkal igazolják a szabályok megértését, elfogadását. Annak a képzésben résztvevőnek, aki nem tartja be az intézmény házirendjét vagy szabályait, az intézmény jogosult a felnőttképzési jogviszonyát egyoldalúan megszűntetni. Minden esetben az igazgató külön eljárás keretében dönt a résztvevő esetleges kizárásáról.

 1. A képzésben résztvevők kötelességei

 

Vegyen részt a kötelező és a szabadon választott órákon, konzultációkon, valamint a szakmai gyakorlatokon.

Kísérje figyelemmel hiányzásait, előmenetelét, melyről a képzési munkatársa rendszeresen tájékoztatja e-mailben.

Hiányzásait (14 napon belül) igazolja.

Tartsa meg az intézmény foglalkozásainak rendjét, az intézmény helyiségei és az intézményhez tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az intézmény szabályzatainak előírásait.

Tartsa meg a Tanulmányi-, és vizsgaszabályzatban, valamint a Házirendben foglaltakat.

Nagyobb értékű tárgyakat (pl.: laptop, mobiltelefon, ékszer) az intézménybe mindenki csak a saját felelősségére hozhat be. A behozott értékeiért, értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Saját laptop használatára minden esetben kérjen engedélyt az érintett szaktanártól.

Személyes adatainak változását (e-mail cím, telefonszám, tartózkodási cím) 14 napon belül jelentse a képzési munkatársának.

Őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje az intézmény  eszközeit, kímélje és óvja az iskola épületét, felszereléseit, berendezéseit.

Az általa használt eszközöket, gépeket rendeltetésszerűen használja, azok állapotát óvja meg.

A tantermekben ételt és italt fogyaszthat, de kötelessége maga után tisztaságot és rendet tartani.

Kötelessége az elméleti és a gyakorlati órán tisztán, ápoltan, ízléses ruhában megjelenni.

A gyakorlati órákon a megfelelő és előírt „védőfelszerelés”, vagy munkaruha nélkül ne lépjen be.

Pontosan és folyamatosan fizesse a tandíjat.

Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.

Balesetet vagy egyéb rendkívüli eseményt az órát tartó tanárnak, vagy bármely más dolgozónak haladéktalanul jelentse, aki a továbbiakban intézkedik.

Tartsa be a tűz-és balesetvédelmi szabályokat.

Az oktatás szünetében mind a tanulók, mind az oktatók kötelessége a szellőztetés, páramentesítés.

A Házirend nyilvános, mindenki számára bármikor hozzáférhető az iskola honlapján.

 

 1. A képzésben résztvevők jogai

 

Érdemjegyeiről, tanulmányi előmeneteléről, hiányzásairól folyamatosan tájékozódjon, tanulmányi ügyeiről pedig a képzési munkatárstól információt kapjon.

Valamely tárgy anyagából előzetes tudásmérést kérjen, mely alapján az adott órák látogatása alól felmentést kaphat (az előzetes tudásmérés szabályait a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat tartalmazza).

Bármilyen személyes, őt érintő ügyben segítséget, tájékoztatást kérjen tanárától, képzési munkatársától, a szakmagazdától, az igazgatótól, a felnőttképzési vezetőtől fogadóidőben.

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, a tanárok, oktatók munkájáról, az iskola működéséről.

Részt vegyen az intézményben tanuló felnőttek számára szervezett rendezvényeken, igénybe vegye, látogassa az intézmény létesítményeit nyitva tartási időben.

Személyiségi jogait tiszteletben tartsák.

 

 

 1. Az intézmény munkarendje:

 

A Bols Mixer Akadémia és a Vendéglátó Akadémia működése egy épületben történik az alábbiak szerint:

Székhely: 1092 Budapest, Erkel utca 13/A.

Itt találhatók:

Irodák:

 • igazgató, felnőttképzési vezető, képzési munkatársak, ügyfélszolgálat: földszint
 • tanárok: alkalomszerűen a tantermekben

Elméleti és gyakorlati tantermek: földszint 1. terem, földszint 2. terem, földszint 3. terem, földszint 4. terem

Ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:

Hétfőtől péntekig 09.00-17.30

Elérhetőségek:

tel.: +36 30 677 0514, +36 30 186 6345

e-mail: info@mixersuli.hu, info@vendeglatoakademia.hu

Pénztári nyitva tartás:

Hétfőtől-péntekig: 09.00-16.30

 

 1. A helyiségek, az iskolához tartozó területek, berendezési tárgyak használata

 

Az épületben minden helyiség és épületrész kamerával őrzött terület.  A tantermek, egyéb helyiségek és az ott található eszközök megóvása érdekében azok használatára, és a helyiségekben való tartózkodás rendjére a következők vonatkoznak:

 • Elméleti és gyakorlati tantermek:
  • földszint 1:

A mixer pultban csak oktató jelenléte mellett lehet tartózkodni. Az eszközöket és alapanyagokat csak oktató jelenléte mellett lehet használni. A gumiszőnyegen csak lapos talpú cipőben lehet tartózkodni, a magas sarkú cipő balesetveszélyes. Alkoholt csak a mixer órán, az elkészített italok közül lehet elfogyasztani, minden egyéb esetben az iskola egész területén tilos az alkoholfogyasztás! Az iskola területére külső helyen vásárolt, nem az iskola által rendelkezésre bocsátott alkoholos italok behozatala, fogyasztása, felhasználása és értékesítése szigorúan tilos! Gyakorlati órák után a tanulóknak kötelező a munkaterület takarítása (eszközök tisztántartása, pult letakarítása, szemét kivitele, gépek tisztántartása, stb). Az eszközöket kötelező rendeltetésszerűen használni, a károkozásért minden tanuló anyagi felelősséggel tartozik.

 • földszint 3:

A barista és a flair pultban csak oktató jelenléte mellett lehet tartózkodni. Az eszközöket és alapanyagokat csak oktató jelenléte mellett lehet használni. A gumiszőnyegen csak lapos talpú cipőben lehet tartózkodni, a magas sarkú cipő balesetveszélyes. Gyakorlati órák után a tanulóknak kötelező a munkaterület takarítása (eszközök tisztántartása, pult letakarítása, szemét kivitele, gépek tisztántartása, stb). Az eszközöket kötelező rendeltetésszerűen használni, a károkozásért minden tanuló anyagi felelősséggel tartozik.

 • földszint 4:

A mixer pultban csak oktató jelenléte mellett lehet tartózkodni. Az eszközöket és alapanyagokat csak oktató jelenléte mellett lehet használni. Alkoholt csak a mixer órán, az elkészített italok közül lehet elfogyasztani, minden egyéb esetben az iskola egész területén tilos az alkoholfogyasztás! Az iskola területére külső helyen vásárolt, nem az iskola által rendelkezésre bocsátott alkoholos italok behozatala, fogyasztása, felhasználása és értékesítése szigorúan tilos! Gyakorlati órák után a tanulóknak kötelező a munkaterület takarítása (eszközök tisztántartása, pult letakarítása, szemét kivitele, gépek tisztántartása, stb). Az eszközöket kötelező rendeltetésszerűen használni, a károkozásért minden tanuló anyagi felelősséggel tartozik.

A könyvtári polcon és az üveg polcokon lévő italokhoz és eszközökhöz nyúlni szigorúan tilos! A 4. terem berendezési tárgyaihoz csak

 

 • Az iskola területén tilos a dohányzás! Dohányzásra kijelölt hely: az épület főbejárata előtt kialakított dohányzó rész. A földre szemetelni szigorúan tilos, a szemetet a kijelölt dohányzókukába kell kidobni.

 

 • Balesetvédelmi okok miatt az iskola területén kötelező a megfelelő ruhaviselet.

 

 • Talált tárgyakat az ügyfélszolgálaton kérjük leadni. Az ügyfélszolgálaton leadott tárgyakat

 

 • Az intézmény dolgozói az épület egészét, valamint a benne található eszközöket (számítógép, telefon, fénymásoló, stb.) korlátlanul használhatják munkájuk során.

 

 • Az óraadó tanárok az elméleti és gyakorlati órákhoz tartozó eszközöket, alapanyagokat, berendezéseket használhatják órarendi beosztásuknak megfelelően. A térítési, képzési, szolgáltatási díj fizetése, díjkedvezmények

 

 • A tandíj, vizsgadíj, egyéb díjak mértékét a kedvezményekkel együtt a felnőttképzési szerződések és a jelentkezési lapok tartalmazzák.

 

 • A díjfizetés módját, határidejét a beiratkozás alkalmával kell egyeztetni az oktatási menedzserrel.

 

 • A képzésben résztvevők véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásnak rendje

 

 • Az egyéni és szervezett véleménynyilvánítás, javaslattétel formái:
  • A rendszeres tájékoztatás formái: az iskola honlapja, melyen általános, mindenki számára hozzáférhető, aktuális információk találhatók.
  • A választott képzésének és csoportjának aktuális információihoz, az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokhoz, valamint a képzéshez kapcsolódó tananyagokhoz, segédanyagokhoz juthat hozzá.
 1. Védő, óvó előírások

A képzésben résztvevők az első tanítási napon tűz- és balesetvédelmi oktatáson vesznek részt.

Tűz és bombariadó esetén az iskola épületét mindenkinek el kell hagynia a kivonulási tervnek megfelelően.  A bombariadó miatt elmaradt órákat pótolni kell egy későbbi ütemezés szerint.

Balesetet vagy egyéb rendkívüli eseményt az órát adó tanárnak, vagy bármely más dolgozónak jelenteni kell, aki a továbbiakban intézkedik. Amennyiben az intézményben a tanuló három napon túl gyógyuló sérülést okozó balesetet szenved, azt haladéktalanul ki kell vizsgálni.

A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig át kell adni a képzésben résztvevőnek.

Minden balesetet követően az intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére.

 

Budapest, 2016. december 8.

MegosztásShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hozzászólások

hozzászólás